728x90 AdSpace

 • නවතම පුවත්

  2015-02-11

  අණ වින හදි හූනියම් දූරීම්භූත කරන ඇනවුම් පිරිත

  සිංහල බෞද්ධයාට පිරිත පිළිබඳ ඇත්තේ අසීමිත ගෞරවයකි. විශ්වාසයකි.පිරි‍තේ ආශිර්වාදයෙන් ඇරඹි ලොව එකම ජාතිය සිංහලයාය.මහරහතුන් වැඩසිටි යුගයේ හෙළ රජ දරුවන් පිරිත ජාතියටම ආශිර්වාදයක් බවට පත්කෙළේය.

  අධ්‍යාත්මික ශාන්තිය දනවන පිරිත ශාන්ති ස්වරයෙන්ම දෙසිය යුතු වන්නේය. ආධ්‍යාත්මික ,බාහිර පාරිශුද්ධිය සේම අර්ථ ගෞරයත් ශබ්ද ගෞරවයත් එකසේ ආරක්ෂා කරගත යුතු වන්නේය.
  ජීවමාන සත්‍ය ක්‍රියාවක් වන පිරිත ලෞකික ලෝකෝත්තර දෙලොවටම වැඩදායී බව සිහි තබාගන්න.

  ඇනවුම් පිරිත

  යේ සත්තා සන්තචිත්තා තිසරණසරණා එත්ථ ලෝකන්තරේවා,
  භුම්මා භුම්මා ච දේවා ගුණගණගහණබ්‍යාවටා සබ්බකාලං,
  ඒතේ ආයත්තු දේවා වරකනසමයේ මේ රුරාජේ වසන්තෝ,
  සන්තේ සන්තෝ සහේතුං මුනිවරවචනං සෝතුමග්ගං සමග්ගං
  සබ්බේසු චක්කවාළේසු යක්ඛා දේවා ච බ්‍රහ්මණෝ,
  යං අම්හේහි කතං පුඤ්ඤං සබ්බසම්පත්තිසාධකං,
  සබ්බේ තං අනුමෝදිත්වා සමග්ගා සසනේ රතා,
  පමාදරහිතා හොන්තු ආරක්ඛාසු වී සේසතෝ,
  සාසනස්ස ච ලෝකස්ස වුද්ධී භවතු සබ්බදා,
  සාසනම්පි ච ලෝකඤ්ච දේවා රක්ඛන්තු සබ්බදා,
  සද්ධිං හොන්තු සුඛී සබ්බේ පරිවාරේ හි අත්තනෝ,‍
  අනීසා සුමනා හොන්තු සහ සබ්බේහි ඤාතිභී,
  රාජතෝවා චෝරතෝ වා මනුස්සතෝ වා අමනුස්සතෝ වා
  අග්ගිතෝ වා උදකතෝ වා පිසාච‍තෝ වා ඛාණුකතෝ වා
  කණ්ටකතෝ වා නක්ඛත්තතෝ වා ජනපදරෝගතෝ වා
  අසදිධම්මතෝ වා අසන්දිට්ඨිතෝ වා අසප්පුරිසතෝ වා
  චණ්ඩ හස්ථි අස්සමිග ‍ගෝණකුක්කර අහිවිච්ජිකමණිසපදීපි අච්ජ
  කරච්ඡ සූකරමහිසයක්ඛරක්ඛසාදීහි
  නානාභයතෝවා නානා රෝගතෝවා
  නානා උපද්දවතෝවා ආරක්ඛං ගණ්හත්තුං
  පණිධාන‍තෝ ප‍ට්ඨාය තථාගතස්ස දසපාරමියෝ දස
  උපපාරමියෝ දසපරමත්ථපාරමියෝ පඤ්ච මහා පරිච්චාගේ
  තිස්සො චරියා පච්ජිමභවේ ගබ්භාවක්කන්ති ජාතිං
  අභිනික්ඛමණං පධානචරියං බෝධිපල්ලංකේ මා රවිජයං
  සබ්බඤ්ඤුතඤාණ පටිවේධං නවලෝකුත්තරධම්මේහි
  සබ්බේපිමේ බුද්ධගුණේ ආවජ්ජිත්වා වේසාලියං තීසු
  පාකාරන්තරේසු තියාමරත්තිං පරිත්තං කරෝන්තෝ ආයස්මා
  ආනන්දත්ථෙරෝවිය කාරුඤ්ඤවිත්තං උපට්ඨපෙත්වා.

  අමනුෂ්‍ය දොස්,අණවින,කොඩිවන,හදිහූනියම්,කැවුනුදේවට යක්ෂ අජීර්ණයට මේ පිරිත ඔසුවක් වන බව ඔබ දන්නේද?
  සිහිනෙන් බිය වීම,මෙන්ම විවිධ රෝග සුවකර ගැනීමටද ඖෂධවලින් ඉක්මන් ගුණ ලබන්නටද මේ පිරිත භාවිතා කරන්න.
  වත්පිළිවෙත් කරන්නාත් රෝගියාත් මස් මාංශයෙන් වෙන්ව මේ කටයුතුවලට එක්වන්න.සියළු දොස් නැසීයයි.

  නා පිරිසිදු ඇඳුම් ඇඳ සර්වඥධාතූන් වහන්සේලා නිධන්කළ චෛත්‍යයක් වෙත මල්පහන් පුදා බෝධිපූජා පින්කමක්ද සිදුකර තෙරුවන් නමැද සුලු වේලාවක් හෝ මෛත්‍රී භාවනාව සිදුකර තිදොර හික්මවාගන්න.රෝගී කාරකය හඳුනාගෙන අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය 108වරක් ඇනවුම් පිරිතෙන් පිරිත් කරන්න.
  ‍බඩේ කැක්කුමට තෙල් ද වමනටය හුණු ද පිරිත්කර ගාන්න. ගෙඩි සෑදුණු විට ඊට සුවවේවායි ප්‍රාර්ථනාවෙන් පිරිත් කරන්න.ගර්භණී මවට ජලය පිරිත්කර ‍බීමට දෙන්න.සුවසේ දරුවා ප්‍රසූතකරනු ඇත.උළුක්කුවට මෙන්ම සුව නොවන තද හිස රදයට තෙල් මතුරා ගාන්න.

  මිනිසාට කරදර කරන අමනුෂ්‍ය බලවේග පලවා හැරීමටත් යන්ත්‍ර මන්ත්‍ර වලින් කොඩිවින වලින් කැවුණු දේවල් වලටත් පැන් 108 වරක් පිරිත්කර බොන්න. නිවෙස අවට භූමියේ ආරක්ෂාවට පිරිත්කළ දියර ඉසින්න. දෝෂ භංගවේ.

  තම නිවෙසේ මේ කටයුතු කරන්නේ නම් නිවෙස ‍සෝදා කහදියර ඉස පිරිසිදුකර සුදුසු ස්ථානයක් පිළියෙලකර ගන්න.බුදුන්ට මල්‍,පහන් පුදා සිත පිරිසිදු කරගන්න.(පිරිත් කටයුතු කිරීමට පෙර විහාරස්ථානයකට ගොස් බෝධි පූජා තබා වත්පිළිවෙත් කර පැමිණ නිවසේ මේ පින්කම සිදුකිරීම මැනවි.)නිවසේ මස් මාංශ ආහාරය හෝ තබාගැනීමෙන්ද වැලකී සිටිත් නම් ගුණ වැඩිය.


  ශිරාණි අඹේගොඩ
  • Google Comments
  • Facebook Comments

  0 comments:

  Post a Comment

  Item Reviewed: අණ වින හදි හූනියම් දූරීම්භූත කරන ඇනවුම් පිරිත Rating: 5 Reviewed By: Unknown
  Scroll to Top