728x90 AdSpace

 • නවතම පුවත්

  2015-04-29

  දියුණුවට අත දෙන ග්‍රහ අපල නැතිකරන බුද්ධ මන්තර

  යුක්තිය ජය ගැනීමට මේ ගාථාව පුස්කොලයක ලියා දහස්වරක් පිරිත් කර අත තබාගෙන යන්න. මස් මාළු බිත්තර අනුභවයෙන් තොර අයකු මෙයින් පිරිත් කළ යුතුය. ආගම් භේදයෙන් තොරව මෙය භාවිතා කර ජය ලත් කිහිප දෙනෙකු මම දනිමි.

  දානඤච ධම්ම චරියා ච
  ඤාතකානං ච සංගහෝ
  අනවජ්ජානි කම්මානි
  ඒතං මංගල මුත්තමං

  ආරති විරති පාප
  මජ්ජපානා ච සඤ්ඤමෝ
  අප්පමාදෝ ච ධම්මේසු
  ඒතං මංගල මුත්තමං

  ගාරවෝ ච නිවාතෝ ච
  සන්තුට්ඨි ච කතඤඤුතා
  කාලේන ධම්ම සවණං
  ඒතං මංගල මුත්තමං

  නිවෙසට ඇති යක්ෂ ප්‍රේත බැල්ම  නැතිවීමට උදය හවස දින හතක් පිරිත් කළ අබ ගෙට ඉසිනු. සිව් කොන ගල් මතුරා වළලනු.

   ඛන්තී ච සොවචස්සතා - සමණානං ච දස්සනං
  කාලේන ධම්ම සාකච්ඡා - ඒතං මංගල මුත්තමං

  ඵුට්ඨස්ස ලෝකධම්මේහි - චිත්තං යස්ස න කම්පති
  අසෝකං විරජං ඛේමං - ඒතං මංගල මුත්තමං

  ඒතාදිසානි කත්වාන - සබ්බත්ථ මපරාජිතා
  සබ්බත්ථ සොත්ථිං ගච්ඡන්ති තං -තේසං මංගල මුත්තමත්ති

  සර්ප විෂ - බලු විෂ බැස්සවීමට 108 වරක් දෙහි අත්තෙන් මතුරනු.බල්ලන් කෑවාට 108 වරක් තෙල් පිරිත් කර ගාන්න.

  බාහු සච්චඤච සිප්පඤ්ච විනයෝච සුසික්ඛිතො
  සුභාසිතා ච යා වාචා ඒතං මංගල මුත්තමං

  මාතා පිතු උපට්ඨානං -පුත්තදාරස්ස සංගහො
  අනාකුලාච කම්මන්තා - ඒතං මංගල මුත්තමං

  ඉරුවාරදය සුවකර ගැනීමට  108 වරක් පොල්කිරි පිරිත්කර රදය ඇති තැන ගාන්න.

  ඒවං මේ සුතං ඒකං සමයං භගවා සාවත්ථියං විහරති ජේතවනේ අනාථ පිණ්ඩිකස්ස ආරාමේ අථඛෝ අඤ්ඤතරා දේවතා අභික්කන්තාය රත්තියා අභික්කන්ත වණ්ණා කේවලකප්පං ජේතවනං ඔභාසෙත්වා යේන භගවා තේනුපසංතමි උපසංකමිත්වා භගවන්තං අභිවාදෙත්වා ඒකමන්තං අට්ඨාසි එකමන්තං ඨිතා ඛෝසා දේවතා භගවන්තං ගාථාය අජ්ඣභාසි

  පිස්සන් සුවකිරීමේ හැකියාව ඇත. මෙය 108 වරක් පැන් පිරිත් කර පොවන්න

  ඒක මන්තං ඨිතා ඛොසා දේවතා
  භගවන්තං ගාථාය අජ්ඣභාසි
  බහුදේවා මනුස්සාච මංගලානි අචිංතයුං
  ආකංඛමාතා සොත්ථානං බ්‍රෑහි මංගල මුත්තමං

  ඔබේ අදහස හරිගියද නොගියද සිහිනෙන් දැක ගැනීමට හැකි වේ. පිරිසිදු වී, සුදු වස්ත්‍රයක් ඇඳ චෛත්‍යයක් ඉදිරියට ගොස් පන්සිල් සමාදන් වී මල් පහන් සුවඳ බුදුන්ට පුදා මගේ අභිමතය සිද්ධ වේවායි අධිෂ්ඨාන කොට දෙවියන්ට පිං දී ගාථා දෙක 108ක් කියා සැනසෙනු.

  කෝටිසතසහස්සේසු- චක්කවාලේසු දේවතා
  යස්සානං පතිගණ්හන්ති - යංච වේසාලියං පුරේ
  රෝගා මනුස්ස දුබ්භික්ඛ සම්භූතං තිවිධං භයං
  බිප්පමන්තරාධාපේසි - පරිත්තං තං භණාමහේ

  යානීධ භූතානි සමාගතානි - භුම්මා නිවායා නිව අන්තලික්ඛේ
  සබ්බේච භූතානි සමාගතානි - භුම්මා නිවායා නිවඅන්තලික්ඛේ
  සබ්බේච භූතා සුමනා භවන්තු - අතොප සක්කච්ජ සුණත්තු භාසිතං
  තස්මාහි භූතා නිසාමේථ සබ්බේ - මෙත්තං කරෝථ මානුසියා පජාය
  දිවාච රත්තෝ ච හරංති යේ බලිං - තස්මාහි නෙ රක්ඛථ අප්පමත්තා

  යක්ෂ දිෂ්ඨි ප්‍රේත දෝෂ අමනුෂ්‍ය දෝෂ නැති කිරීම සඳහා

   යං කිඤ්චි චිත්තං ඉදවා හුරංවා - සංග්ගේ සුවායං රතනං පණීතං
  නමෝ සමං අත්ථි තථාගතේන
  ඉදම්පි බුද්ධේ රතනං පණීතං
  ඒතේන සච්චේන සුවත්ථි හෝතු

  සර්ප විෂට තැඹිලි තෙල් පිරිත්කර ඇඟ ගානු විෂ බහියි.

  ග්‍රහ අපල නැති වීමට පහත සඳහන් ගාථාව 108 වරක් ජපකර සමන් පිච්ච මල් බෝධියකට පුදන්න.
  ගව ගාලට 108 වර ජප කළ සමන් පිච්ච මල් දැමීමෙන් ගව සම්පත ඉහළ යයි.

  මීයන්ගෙන් වන කරදර නැතිවීමට සපුමල් මෙම ගාථාවෙන් 108 වරක් ජපකර තබන්න. මීයන් නැතිවේ. 

  යම් බුද්ධ සෙට්ටෝ පරිවණ්ණයි සුචිං
  සමාධිමානං තරිකඤඤමාහු
  සමාධිනා තෙන සමෝන විජජති
  ඉදම්පි ධම්මේ රතනං පණීතං
  ඒතේන සච්චේන සුවත්ථි හෝතු

  තැඹිලි ගෙඩියට 108 වරක් පිරිත් කර බොන්න. ශ්‍රියාව වැඩේ. විරුද්ධ ලිංගිකයින් නිතර හමුවීමට පැමිණේ.

  අනුන්ගෙන් ඔබට යමක් කරවා ගන්න අවශ්‍ය වූ විට එය හිතමින් තැඹිලිවලට සමන් පිච්චමල්ද දමා එය නිතර සිහි කරමින් බොන්න. ඔබට අවශ්‍ය දේ හිතන ලද පුද්ගලයා පැමිණ කර දෙයි.

  ඔබට වඩා උසස් අයකුගෙන් යමක් කරවා ගන්න අවශ්‍ය වූ විට තැඹිලි තෙල්වලට මෙම ගාථාව 108ක් කියා එම තෙල් ගා යනු. අදහස  ඉටුවේ.

  යේ පුග්ගලා අට්ඨසතං පසත්ථා
  චත්තාරි ඒතානි යුගානි හොන්ති
  තේ දක්ඛිණෙය්‍යා සුගතස්ස සාවකා
  ඒතේසු දින්නානි මහප්ඵලානි
  ඉදම්පි සංඝේ රතනං පණීතං
  ඒතේන සච්චේන සුවත්ථි හෝතු

  තමන් අනුන්ට නොදැනෙන රහස් කිසිම කෙනෙකුට කවදා හෝ නොදැනීමට හා රහසේ තැබූ බඩු කිසිම දිනක එළි නොවීමට පහත සඳහන් ගාථාවෙන් සහල් ගරා වතුර විසිකළ තැන ඇති ගල් 07ක් ගෙන පහත සඳහන් ගාථාවෙන් 108 වරක් ජපකර ගෙයි හතර කොනේ හා මැද ද ඉදිරි දොර පාමුල ද වළලන්න. 

  යේ සුප්ප යුත්තා මනාස දල්හේන
  නික්කාමිනෝ ගෝතම සාසනම්හි
  තේ පත්තිපත්තා අමනං විගය්හ
  ලද්ධා මුධා නිබ්බුතිං භුඤජ මානා
  ඉදම්පි සංඝේ රතනං පණීතං
  ඒතේන සච්ඡේන සුවත්ථි හෝතු

  මේ ගාථාව 108 වරක් සමන් පිච්ච මල්වලට ජපකර, බෝ මළුවකදී, චෛත්‍යයට පුදා ඔබේ ඉෂ්ඨ දෙවියන්ට ද කියා ඔබ ආදරය කරන විරුද්ධ ලිංගික අය ළඟට ගොස් ඔබේ අදහස ඔහුට / ඇයට කියන්න. එය එවෙලේම ඉෂ්ඨ වෙනු ලැබේ.

  යථින්දඛීලෝ පඨවිංසිතො සියා
  චතුබ්භි වාතේභි අසම්පකම්පියෝ
  තථුපමං සප්පුරිසං වදාමි
  යෙ අරිය සච්චානි අවෙච්ච පස්සති
   ඉධම්පි සංඝේ රතනං පණීතං
  ඒතේන සච්චේන සුවත්ථි හෝතු

  මාගොල්ලේ ශාන්ත දේවප්‍රිය
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

  2 comments:

  1. බොහොම පිං මහත්තයා තෙරුවන් සරණයි
   යහපතක්මවෙවා

   ReplyDelete

  Item Reviewed: දියුණුවට අත දෙන ග්‍රහ අපල නැතිකරන බුද්ධ මන්තර Rating: 5 Reviewed By: Unknown
  Scroll to Top